Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.2018 poz. 2137 z póź. zm.).
  2. Uchwała Nr L/490/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczbork miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

3. Uchwała Nr L/491/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Kluczbork maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Wymagane wnioski
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku jest wnoszona z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynosi:
525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu
(z wyjątkiem piwa), …………………      ………………………………………………………                                                
•  
2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim,
są obowiązani do złożenia w terminie do 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Na podstawie złożonego oświadczenia przedsiębiorca wylicza opłatę za korzystanie z zezwolenia.

Wysokość opłaty za korzystnie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa:…………………………………………..…………………..……… … ………………
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi
525 zł,…………………………….…………………………………………………………………..                                  
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim. ……….….

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa):…………………………………                
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi
525 zł,,……………………….………………..……………… ……………………………………..                                                             
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

 

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu:………….…………………………………………………………..                                             
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 77 000 zł – opłata wynosi
2100 zł,………..…………………..………………………………………………………………….                                                                                       
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.  

Jednorazowe zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych………………………

43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,……….................................................... ………………………….
43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),……………………. …………………..
175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 § 3 kpa ( Dz.U.2018. poz. 2096 z póź. zm ) - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.                                              
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych musi uzyskać opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.    
Komisja wydaje opinię w formie postanowienia, na które służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Opłata za odwołanie
Uwagi

Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży ( detal ) oraz poza miejscem sprzedaży ( gastronomia )
należy dołączyć następujące dokumenty:

 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

2) zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

3) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252).

 

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.

Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualnym dowodem opłaty za korzystanie z zezwolenia – dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza Gminą Kluczbork ( kserokopię – oryginał do wglądu );
  • pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych;
  • pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

 

UWAGI DODATKOWE

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązywać zaczęły nowe zasady wygaszania zezwoleń
w związku z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłaty
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia
1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia
o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.2018 poz. 2137 z późn. zm.).
2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia opłaty w wysokości określonej w art. 111ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018 poz. 2137 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, eżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.