Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

1. Art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z póź. zm.).
2. Zarządzenie .

3. Uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku nr XVI/269/20 z dnia 29.01.2020 r. w sprawie ustalenia wyspkości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Kluczbork. 5.

Wymagane wnioski

Wniosek o wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót - drogi wewnętrzne

Wymagane załączniki

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć następujące dokumenty:
1)Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic, lokalizacji i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;
2)Projekt zabezpieczenia robót i organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, zatwierdzony przez zarządzającego ruchem;
3)Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych zezwoleń wymaganych obowiązującym Prawem Budowlanym;
4)Pełnomocnictwo – w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora;

5)Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu

Dokumenty zgodnie z przedłożonym wnioskiem 

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

1)Opłata skarbowa:  -nie pobiera się,   za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa -17 zł    2) Opłata za zajęcie pasa drogowego –ustalona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XVI/269/20 z dnia 29.01.2020 r. w sprawie ustalenia wyspkości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Kluczbork. 3)Opłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Kluczborku - PeKaO S.A./Kluczbork Nr 55 1240 1662 1111 0000 0000 2655 9410 - przelewem lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1.                                                                                              

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji następuje w większości przypadków w ciągu 14 dni,tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni. Odbiór decyzji –osobiście w pokoju nr 130 lub za pośrednictwem poczty pod wskazany przez wnioskodawcę adres, bez opłat pocztowych

Tryb odwoławczy

Brak

Opłata za odwołanie

Brak

Uwagi

Zezwolenie wydawane jest na okres 3 lat.