Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

1. Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z póź. zm.).
2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz., 2096 z póź. zm.).
3. § 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264). 4. Uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku nr XVI/269/20 z dnia 29.01.2020 r. w sprawie ustalenia wyspkości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Kluczbork.

Wymagane wnioski

Wniosek o wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Wymagane załączniki

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć następujące dokumenty:
1)Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic, lokalizacji i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;
2)Projekt zabezpieczenia robót i organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, zatwierdzony przez zarządzającego ruchem;
3)Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych zezwoleń wymaganych obowiązującym Prawem Budowlanym;
4)Pełnomocnictwo – w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora; 5)Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

1)Opłata skarbowa:  -nie pobiera się,   za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa -17 zł    2) Opłata za zajęcie pasa drogowego –ustalona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XVI/269/20 z dnia 29.01.2020 r. w sprawie ustalenia wyspkości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Kluczbork. 3)Opłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Kluczborku - PeKaO S.A./Kluczbork Nr 55 1240 1662 1111 0000 0000 2655 9410 - przelewem lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji następuje w większości przypadków w ciągu 14 dni,tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni. Odbiór decyzji –osobiście w pokoju nr 130 lub za pośrednictwem poczty pod wskazany przez wnioskodawcę adres, bez opłat pocztowych

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Kluczborka.

Opłata za odwołanie

Bez opłaty

Uwagi

1.W zezwoleniu określa się m. in. sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, warunki  przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa drogowego wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.2. Za zajęcie pasa drogowego:a)bez zezwoleniab)z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniuc)o powierzchni większej niż określona w zezwoleniuwymierza się, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10 –krotności ustalonej opłaty.