Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020r., poz. 1439 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r., poz. 1292 z późn. zm.)


Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r., poz. 1546 z późn. zm.)


Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r., poz. 10)

Wymagane wnioski

Wypełniony wniosek o wykreślenie z rejestru

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Bez opłat

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie

Bez opłat

Uwagi