Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 Kluczbork 

 
(firma lub imię i nazwisko przedsiębiorcy)
(dane pełnomocnika, jeżeli występuje)


(dane adresowe – oznaczenie siedziby lub adres przedsiębiorcy)


(nr telefonu)

 

 

BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

 

WNIOSEK O WYKREŚLENIE WPISU

z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluczbork

 

Na podstawie art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) wnoszę o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluczbork:

 

1. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy:

2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP):

3. Numer rejestrowy (nr wpisu do rejestru Burmistrza Miasta Kluczborka):

 

 

Klauzula informacyjna dla podmiotów wpisanych do rejestru  działalności regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kluczborka, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77/418-14-81, adres e-mail: um@kluczbork.pl.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: rodo@kluczbork.pl.
 3. Pani/Pana   dane   osobowe   przetwarzane   będą   w   celu   prowadzenia   elektronicznego   rejestru   działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluczbork.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO  - przetwarzanie z tytułu realizacji obowiązku prawnego administratora w związku z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 10. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Do wniosku załączam:

 1. Pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł    
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł za wydanie zaświadczenia o dokonaniu wykreślenia z rejestru.