Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (załączniki +opłata skarbowa)

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019r., poz. 2010 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r., poz. 1292 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministwa Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r., poz. 10)


Wymagane wnioski

Wypełniony wniosek o wpis do rejestru

Wymagane załączniki

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Opłata skarbowa - 50,00zł

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 7 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu przedsiębiorcy do rejestru przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem burmistrza, w terminie 14 dni od daty doręczenia

Opłata za odwołanie

Bez opłat

Uwagi