Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (druk DO-4) wraz załacznikiem "W"

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019r., poz. 2010 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

Wypełniony druk deklaracji DO-4

Wymagane załączniki

Załącznik "W"

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

bez opłat

Termin załatwienia sprawy

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany danych będące podstawą ustalenia wysokości opłaty

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie

bez opłat

Uwagi