Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, a powstają odpady komunalne (druk DO-3) wraz załącznikiem "W" oraz "K"

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019r., poz. 2010 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r., poz. 562)

Wymagane wnioski

Wypełniony druk deklaracji DO-3

Wymagane załączniki

Załącznik "K"
Załącznik "W"
Pełnomocnictwo 

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

w przypadku pełnomocnictwa opłata skarbowa 17zł

Termin załatwienia sprawy

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany danych będące podstawą ustalenia wysokości opłaty.

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie

bez opłat

Uwagi