Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020r., poz. 1325 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

Wypełnione oświadczenie

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

bez opłat

Termin załatwienia sprawy

Ustalenie wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej następuje na podstawie oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, za poszczególne kwartały. Podmioty obowiązane są  do złożenia  oświadczeń; wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym , że oświadczenia za IV kwartał 2026r. podmioty korzystające z usług wodnych składają w terminie do 14 stycznia 2027r.,  zgodnie z wzorami umieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art.. 273 ust. 1 ustawy Prawo wodne, podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne , któremu przekazano informację, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty.

Opłata za odwołanie

bez opłat

Uwagi