Sprawozdanie z wykonania prac lub robót, na które została udzielona dotacja

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Art. 18 ust. 2 pkt. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. Z 2019 r. poz. 506 ), art.. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ), art.. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ochrony zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ) oraz uchwały Nr XLVIII/478/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji.

Wymagane wnioski

wniosek wraz z załącznikami

Wymagane załączniki

Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dołącza się;

1) Aktualny wypis z rejestru zabytków;

2) Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

3) Harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót;

4) Pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac;

5) Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (jeżeli jest wymagane);

6) Informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzona w zakresie i na zasadach określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1808) - dotyczy tylko przedsiębiorców;

7) Dokumenty potwierdzające osobowość prawną jednostek organizacyjnych ubiegających się odotację: kopia dokumentów nadania numerów NIP i REGON, aktualny wypis z waściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji (dotyczy organizacji pozarządowych, podmiotów prowdzących działalność gospodaeczą), zaświadczenie z Urzędu Wojewódzkiego lub MSWiA potwierdzające nazwę wnoskodawcy, osobowość prawną oraz wskazującą osobę do reprezentacji wnioskodawcy (wprzypadku kościołów lub związków wyznaniowych), kopia uchwały w sprawie powołania Zarządu (w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych) Statut (w przypadku, gdy wniskodawca jest zobowiązany do podpisania statutu);

8) Inne jakie: ...............................................................................

 

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu

Dokumenty zgodnie z przedłożonym wnioskiem

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi