Udostępnianie informacji publicznej

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1429)

Wymagane wnioski

Złożenie wniosku nie wymaga wypełnienia specjalnego formularza.Wnioskodawca powinien we wniosku wskazać jakiej informacji oczekuje i w jakiej formie ma być przygotowana (plik elektroniczny we wskazanym przez niego formacie, kserokopia czy wgląd w dokumenty na miejscu…).

Wymagane załączniki

nie dotyczy

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Opłata wynika z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Termin załatwienia sprawy

Informacją publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Informacja, która nie jest udostępniana niezwłocznie, jest przekazywana w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku. W przypadku gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, Urząd powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni o przyczynach opóźnienia i o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub o umorzeniu postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. decyzji.

Opłata za odwołanie

bez opłat

Uwagi