Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1397)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2019r., poz.1000 z późn.zm.)

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zaświadczenia - załącznik nr 1

Wymagane załączniki

Dowód wpłaty

Pełnomocnictwo

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

-17 zł za wydanie zaświadczenia                                     

-17 zł – za przedłożenie pełnomocnictwa przez osobę niespokrewnioną (obcą)-Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w sprawach:alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę, nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia, nabycie obywatelstwa w drodze repatriacji.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi