Uzgodnienie przebiegu trasy sieci i przyłącza w drodze gminnej

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

1. Art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z póź. zm.).
2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póź. zm).

Wymagane wnioski

Do wniosku o wydanie zezwolenia uzgadniającego przebieg trasy sieci i przyłącza w drodze gminnej należy dołączyć następujące dokumenty:
1) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i proponowanej trasy sieci i przyłącza,
2) Pełnomocnictwo – w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

1)Opłata skarbowa: - brak opłat
- za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł

 

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji następuje w większości przypadków w ciągu 14 dni,tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni. Odbiór decyzji –osobiście w pokoju nr 130 lub za pośrednictwem poczty pod wskazany przez wnioskodawcę adres, bez opłat pocztowych

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Kluczborka.

Opłata za odwołanie
Uwagi