Wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

1. Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z póź. zm.).
2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póź. zm.).

Wymagane wnioski
Wymagane załączniki

Do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej należy dołączyć następujące dokumenty:
1) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i proponowanej lokalizacji zjazdu (2 egzemplarze);
2) Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
3) Pełnomocnictwo – w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu

Dokumenty zgodnie z przedłożonym wnioskiem

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

1)Opłata skarbowa: - za wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu – 82,00 zł.
- za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł

2) Zwolnienia z opłat zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dni 16 listopada 2006 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) 3)Opłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Kluczborku - PeKaO S.A./Kluczbork Nr 55 1240 1662 1111 0000 0000 2655 9410 - przelewem lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1.

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji następuje w większości przypadków w ciągu 14 dni,tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni. Odbiór decyzji –osobiście w pokoju nr 130 lub za pośrednictwem poczty pod wskazany przez wnioskodawcę adres, bez opłat pocztowych

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Kluczborka.

Opłata za odwołanie
Uwagi

brak opłaty