Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

Kluczbork, 

 

Wniosek

o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:


 

Rodzaj osoby
 
 

1. Oznaczenie rodzaju zezwolenia

2. Oznaczenie przedsiębiorcy:

Numer telefonu kontaktowego

Adres e-mail

Adres do doręczeń

Pełnomocnicy

 

Imię

Nazwisko

Adres

3. Przedmiot działalności gospodarczej

4. Adres punktu sprzedaży

i jego lokalizacja

5. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

 

Imię

Nazwisko

Adres

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców

4. Numer identyfikacji podatkowej – NIP przedsiębiorcy

5. Przedmiot działalności gospodarczej

6. Adres punktu sprzedaży

i jego lokalizacja

7. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Załączniki:

1.  Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.


2.    Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.


3.  Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.
o bezpieczeństwie żywności  i  żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ).


Administratorem Pani/Pana danych osobowych Burmistrz Miasta Kluczborka. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wydania decyzji (postanowienia), rozpatrzenia skargi bądź wniosku. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ).Więcej informacji znajduje się na stronie www.kluczbork.eu w zakładce RODO..