Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji

 

 

 Kluczbork, dnia 
 
 

WNIOSKODAWCA

(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

 

(telefon kontaktowy)

 

Forma odbioru odpowiedzi:

 

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1

46-200 KluczborkWNIOSEK 


 

Proszę o wydanie zaświadczenia o tym, czy

 
 nr  obręb  położone w miejscowości  przy ulicy 

znajdują się na obszarze objętym uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09.10.2015r o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz. 1023) lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 wyżej wymienionej ustawy

 

Wniosek o w/w zaświadczenie składam celem przedłożenia przed 

 

Do odbioru dokumentów upoważniam