Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

 

 

 

                                                                                                                                  Miejscowość                 data         

imię i nazwisko
 
adres

Tel.

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1

46-200 Kluczbork


Wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 99%
 od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność 

Na podstawie art. 9a  ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139) wnoszę o udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od jednorazowej opłaty przekształceniowej związanej z lokalem mieszkalnym/budynkiem mieszkalnym położonym w Kluczborku przy ul. , nr budynku nr lokalu  ,działka nr ark.m.  ,
z uwagi z tym, że jestem:

 

Jednocześnie oświadczam ,że w/w lokal mieszkalny/budynek mieszkalny, w stosunku do którego wnioskowane jest udzielenie bonifikaty, służy wyłącznie zaspokajaniu moich potrzeb mieszkaniowych i nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, jak również nie jest przedmiotem najmu.     

Załączniki (w zależności od zaznaczonych wyżej opcji)

 

1. Orzeczenie o niepełnosprawności.


2. Karta Dużej Rodziny.


3. Orzeczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia w oparciu o ustawę z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U.z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752).


4. Dokument potwierdzający uprawnienia wynikające ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 oraz
z 2019 r.poz. 752).


5. Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa
w art. 47 ust.1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm. ).


6. W przypadku opiekunów prawnych kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie do sprawowania opieki.


* Wyrażam dodatkowo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail zawartego we wniosku w celu umożliwienia szybkiego kontaktu przez Urząd Miejski w Kluczborku z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda, którą mogę wycofać w dowolnym momencie.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w związku z wydzierżawieniem lub użyczeniem nieruchomości –na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 

TOŻSAMOŚĆ I  DANE

KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kluczborka, ul. Katowicka 1,  46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418 14 81, adres e-mail; um@kluczbork.pl

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Burmistrz Miasta Kluczborka wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mailrodo@kluczbork.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

 

CELE PRZETWARZANIA

 I PODSTAWA PRAWNA

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem w sprawie wydzierżawienia lub użyczenia nieruchomości oraz zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Dane osobowe w zakresie Pani/Pana numeru telefonu i/lub adresu e-mail przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody – art.6 ust.1 lit. a RODO. 

 

 

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa a także podmioty świadczące usługi informatyczne na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 

 

 

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;

prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do usunięcia danych;

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych pozyskanych na podstawie art.6 ust.1 lit a RODO,  przy  czym jej  wycofanie  nie  ma  wpływu   na  zgodność  z   prawem przetwarzania, którego dokonano  na   jej  podstawie  przed  wycofaniem

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) –w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie  z prawem.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne.

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.