Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

 

 

 

Kluczbork, dnia

 
WNIOSKODAWCA: (imię i nazwisko najemcy lokalu mieszkalnego)


ADRES ZAMIESZKANIA: (ulica, miejscowość, kod pocztowy)

NUMER  PESEL


TELEFON KONTAKTOWY (stacjonarny i/lub komórkowy)

 

Burmistrz Miasta Kluczborka

                                                                                          ul. Katowicka 1

                                                                                           46-200 Kluczbork

 

 

 

W N I O S E K

o sprzedaż lokalu mieszkalnego


 

Zwracam się z prośbą o sprzedaż i ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr  położonego w przy ul. nr domu , którego jestem głównym najemcą na podstawie umowy najmu nr zawartej w dniu.

 

* Wyrażam dodatkowo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail zawartego we wniosku w celu umożliwienia szybkiego kontaktu przez Urząd Miejski w Kluczborku z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda, którą mogę wycofać w dowolnym momencie.

 

Załączniki:

1)      Szkic lokalu sporządzony przez Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

2)      Opinia Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych

3)      Kopia umowy najmu

4)      Zaświadczenie o samodzielności lokalu wydane przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku

 

 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nabycie ww. lokalu  mieszkalnego za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego, dla potrzeb niezbędnych przy realizacji powyższego wniosku zgodnie        z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w związku z wydzierżawieniem lub użyczeniem nieruchomości –na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 

TOŻSAMOŚĆ I  DANE

KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kluczborka, ul. Katowicka 1,  46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418 14 81, adres e-mail; um@kluczbork.pl

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Burmistrz Miasta Kluczborka wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mailrodo@kluczbork.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

 

CELE PRZETWARZANIA

 I PODSTAWA PRAWNA

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem w sprawie wydzierżawienia lub użyczenia nieruchomości oraz zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Dane osobowe w zakresie Pani/Pana numeru telefonu i/lub adresu e-mail przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody – art.6 ust.1 lit. a RODO. 

 

 

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa a także podmioty świadczące usługi informatyczne na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 

 

 

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;

prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do usunięcia danych;

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych pozyskanych na podstawie art.6 ust.1 lit a RODO,  przy  czym jej  wycofanie  nie  ma  wpływu   na  zgodność  z   prawem przetwarzania, którego dokonano  na   jej  podstawie  przed  wycofaniem

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) –w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie  z prawem.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne.

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.