Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Tożsamość administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kluczborku jest Burmistrz Miasta Kluczborka, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418-14-81, adres e-mail; um@kluczbork.pl

Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można zwrócić się do wyznaczonego w Urzędzie Miejskim w Kluczborku Inspektora Ochrony Danych poprzez adres e-mail rodo@kluczbork.pl lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora.
Minister Cyfryzacji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail iod@mc.gov.pl lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora.

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na organach Gminy Kluczbork na podstawie obowiązujących przepisów prawa, umów zawartych z kontrahentami oraz w niektórych sytuacjach Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w jej treści.
Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

 • art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub e RODO
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kluczbork przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Kluczborka.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Uprawnienia
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z określonych regulacji prawnych stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych
 • warunkiem zawarcia umowy – w przypadkach tego wymagających
 • dobrowolne - w przypadkach, w których wyrażono zgodę na przetwarzanie danych.

Informacja o profilowaniu
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.