Wniosek o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256)
Wymagane wnioski

Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wymagane załączniki
  • Kopia mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z oryginalnymi pieczęciami), w skali 1:500 lub 1:1000 (bądź w skali 1:2000 w przypadku inwestycji liniowych), obejmującą całą przedmiotową działkę oraz obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, mapa musi obejmować obszar zlokalizowany w promieniu nie mniejszym niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy.
  • 1 egzemplarz kserokopii w/w kopii mapy z naniesionym planowanym sposobem zagospodarowania terenu, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz granic obszaru oddziaływania inwestycji (załącznik graficzny do wniosku)
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji, które wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
  • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Wniosek o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 107,00 zł. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17,00 zł (w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika).

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ - zgodnie z art. 106 § 1 K.p.a.), okresów zawieszenia postępowania (zgodnie z art. 103 K.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie), okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. przekroczenie przez stronę terminów dokonania czynności określonych w przepisach prawa lub wyznaczonych przez organ prowadzący postępowanie) albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kluczborka, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłata za odwołanie

bez opłat

Uwagi