Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256)
Wymagane wnioski

Wypełniony wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Wymagane załączniki
  • Oświadczenie inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby,
  • Oświadczenie inwestora, na rzecz którego ma zostać przeniesiona decyzja dot. woli przyjęcia na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
  • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
  • Jeżeli po wydaniu decyzji, która ma być przeniesiona, nastąpił podział i zmianie uległ numer działki objętej wydaną decyzją – zaleca się dołączyć do wniosku 1 egzemplarz kserokopii decyzji podziałowej wraz z mapą podziałową.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Opłaty

Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby: 56,00zł. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17,00 zł (w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika).

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kluczborka, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłata za odwołanie

bez opłat

Uwagi