Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

1. Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z póź. zm.).
2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz., 2096 z póź. zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264). 4. Uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku nr XVI/269/20 z dnia 29.01.2020 r. w sprawie ustalenia wyspkości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Kluczbork.

Wymagane wnioski

Wniosek w celu wydania zezwolenia na zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Wymagane załączniki

Do wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potzrzebami ruchu drogowego należy dołączyć następujące dokumenty:
1)Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500z zaznaczeniem granic, lokalizacji i podaniem wymiarów planowanej powierzchni umieszczenia obiektu budowlanego/reklamy;
2) Szkic graficzny obiektu budowlanego/reklamy z pełnymi wymiarami, w kolorze;
3) Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych zezwoleń wymaganych obowiązującym Prawem Budowlanym (na druku wniosku);
4)Pełnomocnictwo – w przypadku występowania w imieniu inwestora.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu

Dokumenty zgodnie z przedłożonym wnioskiem 

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

1)Opłata skarbowa:  -nie pobiera się,   za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa -17 zł    2) Opłatę oblicza się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy x liczbę dni zajmowania pasa drogowego x stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XVI/269/20 z dnia 29.01.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Kluczbork. 3)Opłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Kluczborku - PeKaO S.A./Kluczbork Nr 55 1240 1662 1111 0000 0000 2655 9410 - przelewem lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1.   4). Roczne opłaty pobierane są za rok kalendarzowy. Za niepełny rok opłata obliczona jest proporcjonalnie do liczby pozostałych w danym roku miesięcy. 

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji następuje w większości przypadków w ciągu 14 dni,tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni. Odbiór decyzji –osobiście w pokoju nr 130 lub za pośrednictwem poczty pod wskazany przez wnioskodawcę adres, bez opłat pocztowych

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Kluczborka.

Opłata za odwołanie

Brak

Uwagi

1.Za zajęcie pasa drogowego :a)bez zezwoleniab)z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniuc)o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu wymierza się, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10 –krotności ustalonej opłaty.