Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z wnioskiem o udzielenie bonifikaty - dot. osób fizycznych

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2040)

Uchwała Nr V/81/19 Rady mIejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tutułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

Uchwała Nr XIV/240/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia  27.11.2019r. w sprawie zmiany Uchwały V/81/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tutułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

Wymagane wnioski

Wypełniony wniosek ozgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

bez opłat

Termin załatwienia sprawy

W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej lub wysokością kwoty należnej do zapłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej lub kwoty należnej do zapłaty w drodze decyzji

Opłata za odwołanie

bez opłat

Uwagi