Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

1. Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z póź. zm.).

2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz., 2096 z póź. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).                                                                                                                                 

4. Uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku nr XVI/269/20 z dnia 29.01.2020 r. w sprawie ustalenia wyspkości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Kluczbork."

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wymagane załączniki

Do wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potzrzebami ruchu drogowego należy dołączyć następujące dokumenty:
1). Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic, lokalizacji i podaniem wymiarów planowanej powierzchni umieszczenia urządzenia;
2). Kserokopię decyzji – uzgodnienia warunków technicznych umieszczonego urządzenia wraz z uzgodnioną przez tut. Urząd mapą sytuacyjną;
3). Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych zezwoleń wymaganych obowiązującym Prawem Budowlanym (na druku wniosku);
4). Pełnomocnictwo – w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora.

 

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu

Dokumenty zgodnie z przedłożonym wnioskiem

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

1)Opłata skarbowa: -nie pobiera się, za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa -17 zł

2) Opłata za umieszcenie urzadzenia – obliczana przez pomnożenie liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia x stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieraną za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XVI/269/20 z dnia 29.01.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Kluczbork.

3)Opłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Kluczborku - PeKaO S.A./Kluczbork Nr 55 1240 1662 1111 0000 0000 2655 9410 - przelewem lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1.

4). Roczne opłaty pobierane są za rok kalendarzowy. Za niepełny rok opłata obliczona jest proporcjonalnie do liczby pozostałych w danym roku miesięcy.

Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi