Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna
Wymagane wnioski

- druk „zgłoszenie pobytu stałego”
- dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
- aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
• umowa cywilno-prawna
• wypis z księgi wieczystej
• decyzja administracyjna
• orzeczenie sądu

 

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Zameldowanie na pobyt stały
  2. Zameldowanie na pobyt czasowy
Opłaty

bez opłat

Termin załatwienia sprawy

bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Opłata za odwołanie
Uwagi