Wniosek o wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256)

Wymagane wnioski

Wypełniony wniosek o wypis i/lub wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Wymagane załączniki

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Wniosek o wypis i wyrys
Opłaty

Opłata skarbowa: Za wydanie wypisu: do 5 stron - 30,00 zł, powyżej 5 stron - 50,00 zł. Za wydanie wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł (nie więcej niż - 200,00 zł).

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Opłata za odwołanie
Uwagi