Wniosek o zaświadczenie o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane załączniki

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Wniosek o zaświadczenie
Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 17,00 zł. 

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kluczborka. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Opłata za odwołanie

bez opłat

Uwagi